💢 O Projekte

Projekt je zameraný na tvorbu kurikula pre out-of-school learning (vyučovanie mimo školy) pre prírodovedne orientované učiteľské študijné programy. Riešenie projektu má niekoľko hlavných krokov: (i) opísať rozdielne možnosti pre toto vzdelávanie, identifikovať prístupy a možnosti používané v krajinách, kde sa toto vzdelávanie úspešne používa už niekoľko rokov, (ii) získať vedomosti, schopnosti a nadobudnúť zručnosti v práci so stratégiami a metódami, ktoré môžu byť používané vo vzdelávacích aktivitách mimo školy, (iii) spolupracovať s partnermi na vytvorení spoločného rámca pre vývoj kurikula pre vzdelávanie mimo školy, (iv) overiť vytvorené kurikulum najprv na Hacettepe University v Turecku (zodpovedný riešiteľ projektu), (v) lokalizovať a aplikovať kurikulum v ostatných participujúcich krajinách.

Vytvorené kurikulum bude zahŕňať nasledujúce aspekty: medzipredmetové vzťahy, STEM vzdelávanie, používanie mobilných aplikácií, virtuálne múzeá, používanie rozšírenej reality. Jedným zo zámerov kurikula je skombinovať teoretické zázemie s praktickými aplikáciami na vytvorenie konkrétnych vzdelávacích aktivít v rôznych prostrediach. Teoretická poznatková platforma bude budovaná na základe intenzívnej spolupráce a bude zahŕňať príspevky a praktické príklady od vysokoškolských učiteľov a expertov z národného aj medzinárodného priestoru. Na prepojenie teórie a praxe budú budúci učitelia v rámci projektu vytvárať vlastné vzdelávacie aktivity v rôznych prostrediach, pričom za základ si vyberú jedno z dostupných prostredí pre vzdelávanie mimo školy (napr. planetárium, múzeum, zoo a pod.)

Prvé kroky projektu budú venované analýze vstupných dát získaných od rôznych zúčastnených strán, napr. akademikov, učiteľov štátnych a súkromných škôl (Sınav Koleji) a inštitúcií zaoberajúcich sa informálnym vzdelávaním (Muğla BİLSEM). Predpokladáme, že touto analýzou získame prehľad o tom, aké očakávania majú učitelia vysokých škôl, základných a stredných škôl a študenti učiteľstva od pripravovaného kurikula, a tiež informácie o tom, čo považujú vo vzťahu k vzdelávaniu mimo školy za dôležité. Projekt je riešený štyrmi hlavnými partnerskými krajinami (Turecko, Slovensko, Česko a Nemecko) a tromi ďalšími partnermi z Turecka. Výsledkom projektu bude vytvorenie všeobecného obsahu prípravy učiteľov, na ktorom budú participovať všetci zúčastnení partneri.

Plánované sú dva hlavné výstupy projektu: (1) elektronická publikácia Out-of-School Learning in European Countries a (2) kurikulum pre vyučovanie mimo školy pre prírodovedne orientované učiteľské študijné programy. Ako jeden z merateľných ukazovateľov efektivity projektu bude použitá analýza kvality výstupov vytvorených študentmi učiteľstva pre vzdelávanie mimo školy, ktoré vytvoria implementáciou navrhnutého kurikula. Okrem toho, plánujeme rozdielnymi nástrojmi sledovať aj vývoj názorov budúcich učiteľov na vyučovanie mimo školy. Nástroje, ktoré budeme používať sú: interview počas kurzu, prezentovanie skúseností budúcich učiteľov získaných počas kurzov (napr. v časopisoch pre učiteľov), nástroje na hodnotenie exkurzií, dotazník na hodnotenie kurzu. Celkovo sa bude na propagácii a organizácii stretnutí s relevantnými inštitúciami podieľať sedem partnerských inštitúcií. Na jednotlivých stretnutiach budú podrobne diskutované výstupy projektu a bude uskutočnená detailná analýza, na ktorej sa budú podieľať zainteresovaní partneri zo všetkých participujúcich krajín. Počas posledného stretnutia bude organizovaná konferencia, ktorá bude venovaná vzdelávaniu mimo školy, pričom bude zahŕňať pozvané prednášky a posterovú sekciu. Zámerom tejto konferencie je poskytnúť príležitosť vedcom – didaktikom stretnúť sa s učiteľmi z praxe, a tiež možnosť propagácie výstupov projektu, teda vytvoreného kurikula a elektronickej publikácie.